VectorWorks forum: Beleidsregels - Réglementation - VectorWorks forum

Ga naar inhoud

Beleidsregels - Réglementation

BELEIDSREGELS

Het Vectorworks Gebruikersforum heeft tot doel: het delen en verspreiden van de kennis en ervaringen van zijn gebruikers.
Elke gebruiker van het Vectorworks Gebruikersforum dient op de hoogte te zijn van de beleidsregels ervan, zoals hieronder opgesomd.

Om andere forumgebruikers meer inzicht te geven in jouw situatie verwachten we dat je een handtekening aanmaakt met daarin:
 • Welke versie van VectorWorks en/of Cinema 4D
 • Het platform (Windows of Apple)
 • Operating System
 • Hoeveelheid intern geheugen
 • Welke videokaart
 • Eventueel overige nuttige informatie
Dit doe je in: Wijzig je handtekening

Vooraleer je een nieuw onderwerp opent:
 • Maak gebruik van de zoekfunctie: veel vragen zijn al gesteld en de kans is groot dat hierin het antwoord al gegeven is. Indien er niet gezocht is geworden en er is al een soortgelijk onderwerp geopend, dan wordt jouw onderwerp gesloten zonder tegenbericht.
 • Stel één vraag per onderwerp, dit om verwarring te voorkomen

Wanneer je een onderwerp/bericht plaatst:
 • Formuleer je vraag duidelijk en maak gebruik van leestekens, lees je onderwerp/bericht voor het plaatsen nogmaals door om de leesbaarheid te garanderen voor andere gebruikers.
 • Elk antwoord dient bij te dragen aan het onderwerp en moet ter zake zijn.
 • Gebruik geen HOOFDLETTERS, dit komt over als schreeuwen.

Het forum is geen marktplaats. Berichten waarin software-licenties te koop worden aangeboden, zijn niet toegelaten.

Gebruikers dienen er rekening mee te houden dat het forum is gericht op een breed publiek. Het plaatsen van kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, pornografische, racistische, discriminerende, onnodig schokkende, gewelddadige of andere aanstootgevende teksten, afbeeldingen of links daarnaar wordt niet getolereerd en leidt tot een waarschuwing.
Gebruikers dienen rekening te houden met het copyright van andere gebruikers, websites, media, etc. Gebruikers die vragen, verwijzen of linken naar informatie betreffende illegale software en dergelijke, krijgen een waarschuwing en de informatie zal worden verwijderd.
Het promoten of gebruiken van illegale software is verboden en bij elke vorm van misbruik zal er een melding gemaakt worden bij de betreffende instanties.
De forumbeheerder, moderators en andere betrokken partijen bij het tot stand houden van dit forum zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten. Elke gebruiker is individueel verantwoordelijk voor zijn eigen berichten en de inhoud ervan.
De gegevens in jouw account/profiel zijn strikt persoonlijk en mogen niet gebruikt worden door derden.


REGLEMENTATION

L'objectif du Forum d'Utilisateurs Vectorworks est de partager et de difuser le savoir-faire et les expériences de ses utilisateurs.
Chaque utilisateur du Forum d'Utilisateurs Vectorworks sera conscient de la réglementation du forum énoncée ci-dessous.

Afin de donner un aperçu de votre situation aux autres utilisateurs du forum, nous attendons que vous créez une signature, qui spécifie :
  • La version de Vectorworks et/ou Cinema 4D
  • L'ordinateur (Windows ou Apple)
  • Le système d'exploitation
  • La quantité de la mémoire interne
  • Le type de carte graphique
  • Éventuellement d'autres informations utiles
Pour régler ceci: Edition de votre signature

Avant de créer un nouveau sujet:
 • Pensez d'abord à utiliser la fonction de recherche: beaucoup de questions ont déjà été posées et il est possible que la réponse à votre question ait déjà été donnée dans un sujet existant. Au cas où la recherche ne serait pas exécutée et qu'il y aurait déjà un sujet analogue, votre sujet sera clôturé sans message.
 • Posez une seule question par sujet, pour éviter la confusion.

Quand vous créez un nouveau sujet/postez un message:
 • Faites attention à formuler clairement votre question en utilisant la ponctuation adaptée, relisez votre texte avant de le poster afin qu'il soit compréhensible pour tous.
 • Chaque réponse doit contribuer au sujet et être pertinente.
 • N'utilisez pas de MAJUSCULES, perçues comme une manière de parler fort.

Le forum n'est pas destiné à un usage commercial. Les messages proposant des licences à vendre, sont interdits.

Les utilisateurs doivent prendre en compte le fait que le forum est destiné à un public large. L'insertion de textes, images ou liens blessants, obscènes, vulgaires, diffamatoires, haineux, menaçants, pornographiques, racistes, discriminatoires, choquants, violents ou offensifs, ne sera pas tolérée et entrainera un avertissement.
Les utilisateurs doivent respecter les droits d'auteur des autres utilisateurs, sites web, media, etc. Les utilisateurs qui questionnent, réfèrent à ou fournissent des information concernant des logiciels illégaux et similaires, seront avertis. En plus, l'information en question sera effacée du forum.
La promotion ainsi que l'utilisation de logiciels illégaux est interdite, et chaque utilisation incorrecte sera rapporté aux instances concernées.
L'administrateur du forum, ses modérateurs et'autres parties impliquées à la maintenance de ce forum, ne peuvent être tenus responsables du contenu des messages. Chaque utilisateur est lui-même responsable de tous ses messages et de leur contenu.
Les données de votre compte/profil sont strictement personnelles et ne peuvent pas être données à des tiers.


Beleidsregels/Réglementation 2016-04-13 NL003 FR003